Meditasjon

Meditasjon er en vei til vekst og livsutfoldelse som springer ut fra en forankring i dypere lag av vår bevissthet. En meditativ praksis vil kunne gi kontakt med en opplevelse av egen aksept, mening og retning i livet. Det er ikke kun en teknikk, men et møte med deler av oss selv. Den indre tankekvernen stilner av og vi kan finne avspenning, indre ro, ny innsikt og dyp næring.

Vi bruker enkle, konkrete øvelser som støtter opp under måten energi naturlig sirkulerer i oss. Øvelsene virker inn i området der tanke, følelse og kropp kommer sammen, møtepunkter mellom bevissthet, energi og materie. Vår bevisste kontakt og dialog med et område, kan løse opp i blokkeringer, sette fri holdt energi og gi en dypere form for forståelse. På denne måten brukes øvelsene som ledd i en selvutviklingsprosess, og vi kan nå dypere og dypere nivå av meditasjon.

blomst

Når vi mer og mer kan være bevisst tilstede med det som er, intuitive og sansende i møte med oss selv, påvirkes også vårt møte med andre. Større bevisst tilstedeværelse vil kunne frigjøre oss fra tillærte reaksjonsmønstre og gi rom for nye muligheter. Vi vil kunne få større tilgang på indre ressurser som igjen vil kunne gi en støtte i hverdagen og den livssituasjonen vi står i.

På kurs vil vi gå inn på tema som

  • Forbindelsen mellom kropp, bevissthet, energi
  • Chakra, energipunkt og energistrømmer
  • Bruk av farger og lyd
  • Tolkning av og veiledning fra nattens drømmer
  • Indre dialog og forløsning av tankemønstre


Tilnærmingen bygger i stor grad på tradisjonen etter den irske meditasjonslærer og healer Bob Moore (1928-2008) www.moore-healing.info , og er ikke knyttet inn mot en spesiell religiøs eller åndelig retning.

«Between our birth and death we may touch understanding, as a moth brushes a window with its wing.»

– Christopher Fry